Сертификация на системи за управление

Сертификат за акредитация БАС №6 ОСС от 21.03.2024 и дата на първа акредитация 30.10.2007

ОТС е акредитиран орган за Сертификация на Системи за Управление съгласно EN ISO/IEC 17021-1 от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, рег. № 6 ОСС с обхват на акредитация:

EN ISO 9001 Системи за Управление на Качеството (СУК)

EN ISO 14001 Системи за управление на околната среда (СУОС)

EN ISO 22000 Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

EN ISO 27001 Информационни технологии. Системи за управление на информационната сигурност (ISMS)

EN ISO 39001 Системи за управление на безопасността на пътното движение (RTS)

ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността на работното място (СУЗБР)

EN ISO 50001 Системи за управление на енергията (СУЕ)

EN ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупването (СУБП) (за географска област Република България)

OTC също така сертифицира в съответствие с изискванията на следните стандарти:

ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Управление на услуги.

EN ISO 13485 Медицински изделия

БДС EN ISO 9001 е стандарт, който поставя основите на успешния бизнес и дава гаранция, че високото качество на продуктите и услугите ще остане непроменено във времето. В резултат на сертификацията ОТС удостоверява, че Системата за Управление на Качеството съответства на изискванията на БДС EN ISO 9001.

БДС EN ISO 14001 е международен стандарт, подходящ за всяка организация, която има за цел оптимално използване на природните ресурси и енергията, опазване и съхраняване на природата в нейната неповторимост и ограничаване на рисковете от екологични катастрофи. Като доказателство за спазване на законовите изисквания към околната среда, ОТС отчита Вашата ангажираност за намаляване на риска от екологични инциденти съобразена с изискванията на БДС EN ISO 14001.

EN ISO 22000 е стандарт, предназначен за прилагане от всички организации в хранителната верига, независимо от техния размер и сложност. Чрез сертифициране производителите, дистрибуторите и заведенията за хранене демонстрират съответствие с най-високите стандарти за хигиена и безопасност. Ако все пак се стигне до замърсяване, СУБХ помага на организациите да намалят времето, необходимо за разследване на евентуални нарушения на безопасността на храните.

БДС EN ISO 27001 Системата за управление сигурността на информацията осигурява систематично изследване на рисковете за сигурността на вашата организация, включително въздействия, заплахи и уязвимости. Сертификацията по ISO 27001 ще изгради спокойствие и убеденост в организацията относно запазване на своята автентичност, конфиденциалност, достъпност до информацията чрез интегриране на програмите за информационна сигурност.

БДС EN ISO 39001 – стандарт, който предоставя инструмент, чрез който организациите да намалят и в крайна сметка да елиминират риска от смърт и сериозни наранявания при пътнотранспортни произшествия. Стандартът идентифицира елементите на добрата практика за управление на Безопасността за движение по пътищата (БДП), което ще позволи на организацията да постигне желаните резултати относно БДП.

БДС ISO 45001 е полезен за всички компании, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд, залагат на предварително оценени рискове от трудови злополуки и аварийни ситуации и на практика целенасочено работят за тяхното отстраняване или свеждане до минимум. БДС EN ISO 45001  е гаранция за спазване на всички правни и оперативни изисквания за контрол и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд.

БДС EN ISO 50001 се прилага за всякакъв тип енергийни носители и залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Сертификацията по този стандарт ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по-ефективно използване на енергията, което ще доведе до намаляване както на разходите за енергия, така и потреблението.

ОТС оценява съответствието и сертифицира съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 5 и спазва правилата за ползване на акредитационния символ на ИА БСА за позоваване на акредитация.

Всички системи са напълно съвместими и това е предпоставка за сертификация на интегрирани системи.

Ресертификация

Подновяването на сертификацията за нов три годишен период се извършва с провеждане на ресертификационен одит на системата.

Надзор

През следващите две години веднъж годишно се провежда надзорен одит за удостоверяване, че сертифицираната система продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация.

Планиране на одита

Започва с попълнена заявка за сертификация от страна на клиента по избран стандарт, сключване на договор и изготвяне на програма за тригодишния цикъл на сертификация.

Сертификация

Включва провеждане на сертификационен одит на етап 1 за проверка на разработената документация за съответствие с изискванията на стандарта и провеждане на сертификационен одит на етап 2 за оценка прилагането и ефикасността на системата. Процесът приключва с издаване на сертификат с три годишна валидност.

Надзор

През следващите три години веднъж годишно се провежда надзорен одит за удостоверяване, че сертифицираната система продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация.

Ресертификация

Подновяването на сертификацията за нов три годишен период се извършва с провеждане на ресертификационен одит на системата.

Планиране на одита

Започва с попълнена заявка за сертификация от страна на клиента по избран стандарт, сключване на договор и изготвяне на програма за тригодишния цикъл на сертификация.

Сертификация

Включва провеждане на сертификационен одит на етап 1 за проверка на разработената документация за съответствие с изискванията на стандарта и провеждане на сертификационен одит на етап 2 за оценка прилагането и ефикасността на системата. Процесът приключва с издаване на сертификат с три годишна валидност.

Ресертификация

Подновяването на сертификацията за нов три годишен период се извършва с провеждане на ресертификационен одит на системата.

Планиране на одита

Започва с попълнена заявка за сертификация от страна на клиента по избран стандарт, сключване на договор и изготвяне на програма за тригодишния цикъл на сертификация.

Надзор

През следващите три години веднъж годишно се провежда надзорен одит за удостоверяване, че сертифицираната система продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация.

Сертификация

Включва провеждане на сертификационен одит на етап 1 за проверка на разработената документация за съответствие с изискванията на стандарта и провеждане на сертификационен одит на етап 2 за оценка прилагането и ефикасността на системата. Процесът приключва с издаване на сертификат с три годишна валидност.

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

е-mail:

office@otc-bg.com