Регламент 305/2011 Строителни продукти

НОТИФИЦИРАН ОРГАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 2787

От 2003 г. OTC извършва оценка на съответствието на строителни продукти.


ОТС е нотифициран орган от Европейската комисия за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти и е включен в NANDO с идентификационен номер NB 2787.

Оценяването на съответствието се извършва съгласно утвърдени работни процедури чрез провеждане на одит на производствения контрол и тестове от изпитванията на продукта.

След оценяване на строителните продукти съгласно хармонизираните европейски технически спецификации, производителят, вносителят или упълномощеният представител ги пуска на пазара със СЕ маркировка за съответствие и придружени с Декларация за постоянство на експлоатационните характеристики на продуктите.

След оценяване на строителните продукти с националните изисквания, производителят, вносителят или упълномощеният представител ги пуска на пазара, придружени с Декларация за характеристиките на строителния продукт.

Оценяването на строителните продукти е потвърждение, че те са безопасни и годни за употреба, притежават подходящи характеристики за строежите, в които се използват и удовлетворяват основните изисквания към тях в предвидения им експлоатационен срок.

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

е-mail:

office@otc-bg.com