Директива 2014/32/EU Средства за измерване

НОТИФИЦИРАН ОРГАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 2787

ОТС България вече е официално официално нотифициран съгласно Директива 2014/32/ЕС за измервателните уреди. Следните измервателни уреди са в нашия обхват:

  • Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем
  • Електромери за активна енергия
  • Средства за измерване на термална енергия

Процедурата, чрез която можем да извършим оценка на съответствието, е описана в модул H1. В този случай компетентен експерт от нашия екип ще оцени конструкцията на съответния измервателен уред, след което ще бъде извършен одит на място. По време на оценката на конструкцията експертът ще прецени дали измервателният уред отговаря на всички необходими технически изисквания и стандарти. Одитът на място ще включва посещение на фабриката, в която ще се произвежда инструментът, за да се гарантира, че той се произвежда правилно и точно.


В резултат на това ще бъде издаден сертификат за съответствие. Този сертификат служи като доказателство, че измервателният уред отговаря на всички необходими нормативни изисквания. Той гарантира на клиентите и заинтересованите страни, че инструментът е надежден и точен за предвидената употреба.

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

е-mail:

office@otc-bg.com